Skynet sluit 'Doofpot Justitie'

Publié le par Jacqueline de Croÿ

Skynet sluit de blog ‘Doofpot Justitie’
Lundi, septembre 28, 2009
By Jan Boeykens

AlainWinants

Foto: Alain Winants, administrateur-generaal van de Belgische StaatsveiligheidMaarten Schenk, ontwerper van de skynetblogs:


‘Een Skynetblog die door Skynet wordt verwijderd omwille van een overtreding van de gebruiksvoorwaarden is geen censuur. Censuur is het pas als de overheid het doet. Als het hier om een actie van Skynet ging volgens de gebruiksvoorwaarden is het eenvoudigweg toepassing van een clausule uit een contract dat is afgesloten tussen twee partijen.

Of het daarom moreel en ethisch verantwoord is, dat is een andere zaak uiteraard. Maar zoals al eerder gezegd, ik ken de feiten niet om daar een oordeel over te kunnen vellen.  Ik weet zelfs niet of het hier om een verwijdering op grond van een overtreding van de gebruiksvoorwaarden ging’…


———————-


Jan Boeykens, Voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven:


‘We weten zelfs niet over welke precieze ‘overtreding van de gebruiksvoorwaarden’ het gaat omdat Skynet haar ‘waarschuwingsbericht’ naar een emailadres stuurde dat niet meer bestaat. De domeinnaam ervan werd al sinds 2003  opgeheven.
Skynet kreeg haar bericht (als zij het werkelijk verzonden heeft) dus gewoon teruggestuurd.

We brachten Skynet van dit feit reeds jarenlang geleden op de hoogte maar kregen geen antwoord.

Bovendien verloopt alle correspondentie van en naar de vzw Werkgroep Morkhoven al sinds jaar en dag via het emailadres werkgroepmorkhoven@gmail.com.
Dit adres bevindt zich niet alleen op de door Skynet gesloten blog ‘Doofpot Justitie’ maar is ook in het klachtendossier van de Skynet Klantendienst opgenomen.

We kregen dus geen enkele mogelijkheid om ons verdedigen tegen de klacht van je vriend Michel die ons op zijn blog voor ‘pedovriendjes’ en dergelijke uitmaakte.

Op die manier dreigt ons jarenlange werk (de blog Doofpot Justitie bevatte het internet-archief van onze vereniging sinds 2005) in één klap verloren te gaan.

Men kan dit moeilijk een ‘vergissing’ noemen en, indien men werkelijk wil, kan men de blogs terugplaatsen.


Enkele jaren geleden werden wij ook al het slachtoffer van een klacht bij Skynet.  Een zekere Charly N. die ons vanuit zijn blog voortdurend beschimpte, zei dat we ‘zijn naam hadden gebruikt en zijn privacy hadden geschonden’.   Zonder verwittiging sloot Skynet toen de blogs ‘Slachtoffers Justitie’ en ‘Doofpot Justitie’ en stuurde haar waarschuwingsbericht naar het reeds onbestaande emailadres.  Toen we protest bij Skynet aantekenden omdat Charly N. bezwaarlijk een herkenbare familienaam genoemd kan worden en erop wezen dat we geen enkel bericht hadden ontvangen, besloot Skynet om de blogs terug te plaatsen.  Dat was dus correct.
Nadien diende deze Charly N. nog een klacht in bij de Canadese provider ‘Bravenet’ die de website van Prinses de Croÿ sloot met de mededeling dat zij de ‘Belgische Staatsveiligheid belachelijk had gemaakt’.


Je zegt, Maarten, dat men pas van censuur kan spreken als de overheid een blog of website sluit.
Maar ja, van Child Focus wordt ook gezegd dat zij ‘niks met de overheid te maken heeft’ terwijl zij constant met de politie en de justitie samenwerkt.
Het enige verschil bestaat erin dat Belgacom-Skynet ook een massa internet- en e-mail-gegevens van haar klanten aan de politie en justitie doorgeeft en dat zij ervoor zorgt dat er een jaarlijks bedrag van 22 miljoen euro aan telefoonafluistering wordt uitgegeven.’


http://www.blogologie.be/2009/05/censuur-tshirt.html

Publié dans Other languages

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
Y


De sluiting van onze blogs door de provider Skynet is het gevolg van ons protest tegen een artikel van de Gentse advocate Els Van Eeckhaut, een dochter van de bekende strafpleiter Piet Van
Eeckhaut.


In dit artikel vroeg de advocate om de verwijdering van 'dubieuze blogs zoals de skynetblog van de vzw Werkgroep morkhoven' uit de rankings en uit de Top 100 van de 'meest invloedrijke vlaamse
blogs'.


Zij verwees in haar artikel van december 2007 naar de 'veroordeelde kindermisbruiker' Marcel Vervloesem van onze vereniging terwijl het proces tegen Marcel Vervloesem  nog lopende was en hij
pas in 2008 door het hof van beroep te Antwerpen op een meer dan twijfelachtige manier (met enkele bamboestokjes als 'bewijs' van foltering en verkrachting en na de vaststelling van de
verdwijning van dossierstukken uit zijn strafdossier)  definitief werd gevonnist.


De Werkgroep hoorde enkele maanden geleden van het artikel nadat rechter Nadia Goossens van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent een negatief advies had uitgesproken in de zaak Vervloesem en
daarbij over de 'fanclub van Marcel Vervloesem' en de skynetblog van de vzw Werkgroep had gesproken. 
Zij deed dat namelijk op dezelfde manier als Els Van Eeckhaut die lid is van de Gentse probatiecommissie (die beslist over de geheel of gedeeltelijke vrijlating van gevangenen) en van de Raad van
de Orde van Advocaten te Gent.


De Gentse advocate verwijderde op een bepaald ogenblik haar artikel nadat zij ons met een tweede artikel trachtte te ridiculiseren.


Haar vriend en collega van de Gentse Internetkrant online Gentblogt.be, een zekere Michel Vuijlsteke die haar als blogspecialist ook adviseerde voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, viel
echter zwaar uit naar de vezw Werkgroep Morkhoven die hij 'pedovriendjes' en dergelijke noemde.


Tijdens de daarop volgende discussie ging Michel Vuijlsteke klacht neerleggen bij Skynet die de blogvan de vzw Werkgroep Morkhoven zonder enige waarschuwing en dus zonder rekening te houden met
de uitleg van de vzw Werkgroep Morkhoven sloot.


Skynet beweerde op voorhand een bericht naar de vzw Werkgroep
Morkhoven te hebben gezonden maar deed dat op een emailadres dat sinds 2003 niet meer bestaat.  Zij kreeg haar bericht dus teruggestuurd en besloot om het hierbij te laten terwijl zij over
het actuele emailadres van de vzw Werkgroep morkhoven beschikte dat weer te vinden is in haar klachtendossier.Hierbij volgt het artikel van de Gentse advocate waarrond het allemaal begon.
Let op de criminaliserende uitspraken van deze advocate die tevens strafrechter is.


-----


Wat met ‘dubieuze’ sites in rankings etc..?


Els Van Eeckhaut
December 21st, 2007


Sorry voor het juridische jargon in de titel, overkomt me vaker de vrijdagochtend als ik op het punt sta mij zoals iedere vrijdagochtend van de laatste maanden te begeven naar een psychiatrisch
instituut. (Ja, ja sloebers, ik hoor sommigen onder u uw ‘eindelijk’s en ‘het werd tijd’s’ wel murmelen, maar helaas neen, ik doe dat iéts gans anders dat perfect te kaderen valt in mijn
professionele praktijk).
Wacht, halt, we zijn al een halfuur verder en ik ben intussen al waar ik moet zijn, in het Instituut in kwestie, maar x en x en x zijn er nog niet, dus even tijd voor een korte mededeling.


Ik weet dat ik een muggenzifter ben, en dat ik per se alles en iedereen op zijn kleine kantjes wijs. Of toch die neiging heb. Ik ben er vaak onuitstaanbaar door en malcontent en zelfs
pessimistisch, zeker als ik begin met mijzelf op kleine kantjes te wijzen.
Maar soit, ik ga het dus weer doen, houd u vast. En ik doe het dan ook met respect voor wat ik ‘aanval’.


Het gaat namelijk over Metatale. Maar slechts in ondergeschikte orde, zoals u meteen zult lezen. Metatale is om het voor buitenstaanders gemakkelijk te maken een sympathiek bedrijfje dat de
invloed van blogs probeert te analyseren op een neutrale manier. En daarvan een wekelijkse update geeft. Hm, bijna wekelijks toch. Op de site zelf leest u hoe het allemaal werkt.
Dat analyseren resulteert in een top 100 waar je uiteraard op kunt klikken en kijken naar de blog die aldaar een plekje bemachtigd heeft.


Welnu, tussen deze 100 invloedrijke blogs staat ook de site werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be.
Geen linkliefde naar deze site, die m.i. niet meer is dan een fanclub van Marcel Vervloesem, een man die niet gewoon niet echt, maar eerder écht niet onbesproken is. (link)


Over invloed gesproken; probeer maar eens via Google een artikel te vinden over MV dat niet ergens gerelateerd is aan de eerder genoemde site. De bijzonder hoog gerangschikte website heeft de
voorbije tien jaar zodanig veel pers, maar ook persoonlijke linkaandacht gekregen dat de argeloze zoeker overspoeld wordt met berichten over de goede werken van Vervloesem, in vroeger tijden, en
in navolging van de witte marsen, gesteund door behoorlijke bona fide sites die in deze figuur écht de grote pornojager zagen die talloze netwerken zou blootleggen.


Hoewel ik nogal wat begrip kan opbrengen voor het analytisch in kaart brengen van de zaken stel ik vragen bij het feit dat door de verschijning in Metatale telkens opnieuw mensen linken naar de
propagandistische blog van Morkhoven.


Mocht Metatale retroactief te werk gaan, deze blog zou wellicht op één staan: ze is immers is de kern van een machinerie die ertoe geleid heeft dat een enorme waas gecreëerd werd over M.V, zijn
persoonlijkheid en vooral over het feit dat hij beschuldigd wordt van zware feiten (zie de hogere link).
Zelf heb ik het daar moeilijk mee. Niet alleen staan bijna alle bloggers die ik ken wel érgens in die ranking van Metatale, en een paar blogs die mij zéér nauw aan het hart liggen in de toptien,
daarnaast genereren die blogs ‘invloed’ volgens mij op een totaal andere manier.


Morkhoven is volgens mijn persoonlijke mening immers geen blog, maar mijns inziens een propagandasite waar moedwillig onwaarheden in stand gehouden worden om de figuur MV in ere te houden. Een
figuur die (in eerste aanleg) veroordeeld werd voor misdrijven waar ik noch mijn vrienden, noch mijzelf mee geassocieerd wil zien.


Verder, en ik eindig waar ik begin: moet er niet één of andere vorm van marginale toetsing zijn?
Onnozelheid mag, om een bekende jonge blogster te parafraseren. Zatte Vrienden is een site waar je een hekel kunt aan hebben maar die niet op het slappe koord van de onwettigheid danst en
bovendien een bepaald soort mannen van de straat en uit de kroegen houdt, LvB vertegenwoordigt politieke ideeën die mij vaak doen grijpen naar een stuksken kallisjenhout om mijn ergernis te
verbijten, maar ik moet de bezieler ervan volgen als hij de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel draagt en, ook deze site houdt een bepaald soort mannen van straat..enz..enz..
Allemaal oké dus, wat mij betreft.
Maar hoeveel onnozelheid kan er eigenlijk nog meer door als het gaat over sites zoals die van Morkhoven?
Het is niet echt de site van een veroordeelde blogger, want daar mag in principe geen probleem over bestaan, en bovendien is MV nog niet in laatste instantie veroordeeld. Het is wel een site die
(volgens mij) in staat is om mensen een gigantisch rad voor ogen te draaien over de handelswijze van één persoon, en die niet nalaat daarbij de werking van het hele gerecht, alle actoren van
Justitie beschuldigd van leugens, bedrog en vooral van het persoonlijk willen pesten van één persoon.


Om alles te relativeren: ik werp geen steen naar Metatale, of toch maar een klein keitje. Ik stel veeleer een vraag, ter overweging, die ik mij bij andere rankings, wedstrijden en verkiezingen
ook wel eens stel. Namelijk, of een marginale toetsing aan de wet, en aan het maatschappelijk aanvaardbare niet wenselijk zou zijn?


Ik besef dat ik eigenlijk een stinkende knuppel in het hoenderhok gooi, want het maatschappelijk aanvaardbare, daar is helemaal geen definitie van, vandaar dat ik juist de minieme toetsing
vooropstel, waarbij de conclusie misschien zou kunnen zijn dat het in afwachting van een eindarrest in dit proces niet wenselijk is om iemand die beschuldigd wordt van dergelijke feiten in de
kijker te zetten.


Helaas, intussen zijn we een hele tijd, en ik drie vergaderingen en evenzoveel pauzes verder en ik moet op de bus, dus herlezen, dat zal voor een andere keer zijn.


http://www.elsvaneeckhaut.be/?p=1244
http://www.google.be/search?sourceid=navclient&aq=0h&oq=els&ie=UTF-8&rlz=1T4ADBS_enBE315BE320&q=els+van+eeckhaut


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep MorkhovenRépondre